Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbudet gjelder for prisforespørsel fra kunden. Det tas forbehold om at grunnlaget som er sendt fra kunden gir fullstendige opplysninger for beregning av tilbudet.

1. Tilbudet gjelder i 14 dager fra dags dato. Etter dette tidspunktet er tilbudet ikke lenger bindende for elektroentreprenøren. 

2. Tilbudet utgjør en uforpliktende prisantydning dersom ikke annet er avtalt særskilt.

3. Krav om skriftlighet er oppfylt ved sending av e-post.

4. Aksept av tilbudet medfører at samtlige vilkår i tilbudet blir akseptert av kunden. 

5. Eventuelle forbehold fra kunden, må fremsettes skriftlig sammen med øvrig aksept av tilbudet. Elektroentreprenøren står fritt til å velge om forbehold skal aksepteres.

6. Elektroentreprenøren står fritt til å indeksregulere all priselementer i dette tilbudet. Indeksregulering skjer i så fall i henhold til NS 3405 pkt. 4.1, etter bestemmelsen om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m. v., – totalindeksmetoden – med en kalendermåned som avregningsperiode. SSBs indekser “Elektrikerarbeid» og «Elektrikerarbeid, materialer” for enebolig av tre skal benyttes. Utgangspunktet for indeksreguleringen er prisnivået ved utløpet av entreprenørens tilbudsfrist.

7. Dersom elektroentreprenørens innkjøpspriser/kostnader stiger som følge av force majeure situasjoner eller andre kriseforhold uten at dette har gitt tilsvarende utslag i avtalt indeks, forbeholdes rett til å øke prisene tilsvarende underveis i kontraktsperioden. Elektroentreprenøren må i så fall dokumentere merkostnadene i form av bekreftelse fra sine grossister/leverandører.

8. Alle priser i dette tilbudet er oppgitt uten tillegg av merverdiavgift dersom ikke annet fremgår eksplisitt av tilbudet.

9. Elektroentreprenøren beholder eiendomsretten til materiale og utstyr som er levert eller montert hos kunden frem til betaling har skjedd, jfr. panteloven § 3-17. 

Se vedlegg nederst og “Salgs- og leveringsbetingelser”

10. Før oppstart skal kunden gi elektroentreprenøren alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for arbeidet som skal utføres. Det påhviler kunden å klargjøre arbeidsplassen før oppstart, samt å gi elektroentreprenøren adkomst. Arbeidene er forutsatt utført innenfor tidsrommet 07-15.30.

11. Elektroentreprenøren skal, i den grad det er nødvendig, foreta opprydding etter arbeidets utførelse, herunder fjerne emballasje og avfall, demontere opprigget utstyr og materiell, samt å feie/støvsuge dersom ikke annet er avtalt. Arbeide med opprydding faktureres etter medgått tid. Vask og rengjøring utover opprydding er kundens ansvar.

12. Materiell leveres med standard kvalitet dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

13. Elektroentreprenøren kan foreta en kredittvurdering av kunden før arbeidet igangsettes, samt underveis i leveransen. Dersom kredittvurderingen viser at kunden ikke anses betalingsdyktig i forhold til tilbudet, og kunden ikke kan stille betryggende betalingssikkerhet, har elektroentreprenøren rett til å heve avtalen uten kostnad for elektroentreprenøren, og kreve betalt for utført arbeide og materiell. 

14. Ved fakturering vil det gjelde en betalingsfrist på 10 dager og rett til å fakturere inntil hver 14. dag for medgått tid og materiell, etter hvert som arbeidene skrider frem. Elektroentreprenøren kan alltid kreve betalt for all medgått tid og materiell, før gjennomføring av sluttkontroll i henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12. Elektroentreprenøren kan velge å benytte seg av faktoring.

15. Ved kjøring til oppdragsstedet vil kjøretiden belastes med timesats gjeldende for arbeidet for øvrig. Det vil maks kunne belastes kjørelengde tilsvarende avstanden fra elektroentreprenørens forretningsadresse til oppdragsstedet.

16. Oppstartstidspunktet avtales mellom partene etter at kundens aksept av tilbudet foreligger.

17. Viser det seg behov for endrings- eller tilleggsarbeid, det vil si arbeid som ikke omfattes av opprinnelig tilbud, skal kunden meddele bestillinger av dette skriftlig til elektroentreprenøren. Sistnevnte skal deretter oppgi pris og fremdriftskonsekvens til kunden som deretter skal sende skriftlig bestilling av arbeidet, dersom tilbudet på tilleggsarbeidet aksepteres. Dersom kunden ikke overholder skriftlighetskravet, skal elektroentreprenøren likevel ha vederlag for arbeidet på betingelsene i tilbudet. Elektroentreprenøren har krav på vederlag for endrings- og tilleggsarbeid basert på medgått tid og materiell, samt timepriser som fremgår av tilbudet, med tillegg av evt. prisstigning. For materiell, som ikke er angitt i tilbudet, kan elektroentreprenøren legge til et påslag som er sedvanlig for elektrobransjen.

18. Elektroentreprenørens arbeidstid til prosjektering, fra- og tilkobling eller lignende arbeider fra netteier, kommunikasjon med eksterne leverandører, meldinger til plan og bygg m.v., dekkes i sin helhet av kunden. Kunden skal, dersom det er mulig, betale eksterne leverandører selv. Elektroentreprenørens utlegg i forbindelse med ovennevnte dekkes av kunden med et tillegg av administrasjonspåslag på 15 %.

19. Kunden er ansvarlig for alle utgifter i forbindelse med behov for forsterkning av regional- og transmisjonsnettet (anleggsbidrag).

20. Elektroentreprenøren er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes behov for forsterking av eksterne nett.

21. Kunden erkjenner at elektroentreprenørens materialpriser ikke er sammenlignbare med priser som kunden kan oppnå ved egenkjøp av materialer. Bakgrunnen for dette er elektroentreprenørens reklamasjonsansvar som kan medføre betydelig bruk av tid ved feil på material. I slike tilfeller må elektroentreprenøren dekke reise- og arbeidstid i forbindelse med henting av nytt materiell, de- og remontering, samt reklamasjon overfor leverandøren. Dersom materiell kjøpes av kunde fra butikk vil ikke butikken ha samme ansvaret og kan derfor, i noen tilfeller, tilby bedre priser.

22. Dersom elektrikeren ønsker å benytte et avtaleformular for oppdraget, må dette sendes sammen med tilbudet og kunden må bli bedt om å akseptere vilkårene i avtalen samtidig med aksepten av tilbudet.

23. Elektroentreprenøren tar forbehold om at partene blir enige om hvilken avtalestandard som skal benyttes for oppdraget.

24. For øvrig forutsettes følgende dersom ikke annet er avtalt:

a. Eksisterende jording i bygget kan benyttes

b. At det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap

c. At eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke økning i effektbehov

d. At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette

e. At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.)

f. Det gjøres oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40% før de løste ut.

g. Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud

h. Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern, løser ut. Er ikke medtatt i vårt tilbud.

25. Kunden er ansvarlig for å opplyse elektroentreprenøren om forhold innenfor vegger, tak, gulv og andre flater som kan bli skadet ved penetrering. Elektrikeren er ikke erstatningsansvarlig for skader som skyldes manglende informasjon om slike forhold.

26. Alle ovennevnte vilkår anses akseptert hvis ikke annet blir avtalt før arbeidene startes.

 

Salgspant i materiell 

Håndverkere leverer ofte tjenester og materialer før de kan kreve betaling. Dette gir risiko for å ikke få betalt. Imidlertid er det adgang til å sikre seg retten til gjenstander man har levert f.eks. ved å ta salgspant.

Se vedlegg: Salgspant i materiell >

SPØRSMÅL?

Send oss gjerne en uforpliktende forespørsel